Nhà phân phối chính thức động cơ motor bước Oriental

NAP ( Ngân Anh Phát ) là nhà phân phối chính thức động cơ motor bước Oriental xuất xứ Japan tại thị trường Việt Nam

Nhà phân phối chính thức động cơ motor bước Oriental

NAP ( Ngân Anh Phát ) là nhà phân phối chính thức động cơ motor bước Oriental xuất xứ Japan tại thị trường Việt Nam

+ động cơ motor bước 1.8°
+ động cơ motor bước 0.9°
+ động cơ motor bước 0.72°
+ động cơ motor bước 0.36°