Nhà cung cấp chính thức động cơ motor bước Oriental

 NAP ( Ngân Anh Phát ) là nhà cung cấp chính thức động cơ motor bước Oriental xuất xứ Japan tại thị trường Việt Nam

Nhà cung cấp chính thức động cơ motor bước Oriental

NAP ( Ngân Anh Phát ) là nhà cung cấp chính thức động cơ motor bước Oriental xuất xứ Japan tại thị trường Việt Nam

+ động cơ bước 1.8°
+ động cơ bước 0.9°
+ động cơ bước 0.72°
+ động cơ bước 0.36°